انواع نبشی وناودانی

 نبشی ، پروفیلی است که از دو ضلع عمود برهم تشکیل شده و زاویه ۹۰ درجه ای تشکیل داده است که به این اضلاع در اصطلاح «بال» می گویند. این محصول به صورت منفرد و مرکب در پروژه های عمرانی و ساختمان سازی استفاده می شود. 

پروفیل هایی با مقطع فولادی که U و C  شکل هستند و از جنس فولاد کربنی می باشند و از نورد بیلت به وجود می آیند ، را ناودانی می گویند. این محصول از دو بال و یک جان تشکیل شده است. ناودانی را به دو روش پرسی و فابریک تولید می کنند و دسته دیگر به صورت ناودانی ساده و مشبک است. ناودانی فابریک و ناودانی مشبک هردو در دو دسته سرد و گرم تولید می شوند که نورد سرد برای کاهش ضخامت ورق تحت فشار بسیار بالا است. 

قیمت نبشی

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولضخامت(میل)ابعاد(میل)قیمت(تومان)
نبشی۳۳۰*۳۰تماس بگیرید
نبشی۴۴۰*۴۰تماس بگیرید
نبشی۵۵۰*۵۰تماس بگیرید
نبشی۶۶۰*۶۰تماس بگیرید
نبشی۸۸۰*۸۰تماس بگیرید
نبشی۱۰۱۰۰*۱۰۰تماس بگیرید
نبشی۱۲۱۲۰*۱۲۰تماس بگیرید
نبشی۱۵۱۵۰*۱۵۰تماس بگیرید

قیمت سپری

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولابعاد(cm)قیمت(تومان)
سپری۳تماس بگیرید
سپری۴تماس بگیرید
سپری۵تماس بگیرید
سپری۶تماس بگیرید
سپری۸تماس بگیرید
سپری۱۰تماس بگیرید

قیمت ناودانی

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولسایز(cm)قیمت
ناودانی۴تماس بگیرید
ناودانی۵تماس بگیرید
ناودانی۶تماس بگیرید
ناودانی۸تماس بگیرید
ناودانی۱۰تماس بگیرید
ناودانی۱۲تماس بگیرید
ناودانی۱۴تماس بگیرید
ناودانی۱۶تماس بگیرید
ناودانی۱۸تماس بگیرید
ناودانی۲۰تماس بگیرید
ناودانی۲۲تماس بگیرید
ناودانی۲۴تماس بگیرید